Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej, które odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę na podstawie wniosku
i załączonych dokumentów oraz wizytacji domu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda właściwy

Kogo dotyczy  

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej składa podmiot prowadzący (jednostki samorządu terytorialnego; Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia; inne osoby prawne; osoby fizyczne). Wydanie zezwolenia poprzedzone jest wizytacją obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej, a także analizą dokumentów dołączonych do wniosku. Po stwierdzeniu, że dokumenty są zgodne z przepisami prawa a w placówce występują warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie wymaganego standardu Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas nieokreślony.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami
  • regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 2 miesiące od dnia wszczęcia sprawy

Opłaty  

Nie pobiera się opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

rozpatrzenie wniosku o wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej
Podobne usługi  

Wydanie zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej, które odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę na podstawie wniosku
i załączonych dokumentów oraz wizytacji domu.