Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

1. Usługa umożliwia wysłanie do Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
2. W toku postępowania wymagane jest przeprowadzenie oględzin.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę: a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
  • Wniosek z uwzględnieniem gatunku drzewa lub krzewu, obwodem na wysokości 130 cm od podstawy, przyczyną usunięcia oraz terminem usunięcia
  • Szkic sytuacyjny lub mapa z oznaczeniem drzew lub krzewów
  • Zgoda współwłaścicieli, jeśli jest współwłasność, na wycięcie drzew
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

1. Opłaty w zależności od stanu drzewa – ustala się to w toku postępowania.
2. Jeśli drzewo jest obumarłe, zagraża bezpieczeństwu, prowadzone są prace pielęgnacyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytków, osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele nie związane z działalnością gospodarczą – opłat nie pobiera się.
3. Jeśli usunięcie drzew lub krzewów związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą nalicza się opłaty za korzystanie ze środowiska w zależności od gatunku drzewa i obwodu pnia.

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

1. Usługa umożliwia wysłanie do Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
2. W toku postępowania wymagane jest przeprowadzenie oględzin.