Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Celem uslugi jest złożenie wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda własciwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemnca

Kogo dotyczy  

Polski dokument podróży dla cudzoziemca (PDP) wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić polski dokument podróży dla cudzoziemca w przypadku:
• zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie;
• zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu;
• utraty dokumentu;
• uszkodzenia dokumentu.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014 r., poz. 563)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z 2014 r., poz. 589)
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży
  • 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym
  • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (1 kserokopia + oryginał do wglądu)
  • kserokopia karty pobytu
  • decyzja administracyjna udzielająca ochrony uzupełniającej, zezwolenia na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy
  • zaświadczenie z ambasady o niemożności wydania dokumentu podróży w kraju pochodzenia
Czas realizacji  

Polski dokument podróży dla cudzoziemca zostanie wydany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży 100 PLN, 200 PLN za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży, 300 PLN za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży. Wpłat należy dokonywać na konto umieszczone w karcie sprawy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu podróży dla cudzoziemca

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Podobne usługi  

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Celem uslugi jest złożenie wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca