Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego

1. Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego
2.Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.
Przepis ten stosuje się również do: kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 2002 roku) uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepelnosprawności

Kogo dotyczy  

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110)
  • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1589)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r.
  • Dowód wpłaty
  • 1 fotografia o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  • Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.
Czas realizacji  

30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Opłaty  

Opłata w wysokości 21 zł

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Wydanie karty parkingowej , która uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego

Wydanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego

1. Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego
2.Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.
Przepis ten stosuje się również do: kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 2002 roku) uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.