Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Kogo dotyczy  

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, który:
1. posiada bazę organizacyjno-techniczną zapewniającą warunki przechowywania dokumentacji określone w art. 51n oraz właściwe warunki jej udostępniania,
2. posiada regulamin usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem,
3. zatrudnia do wykonywania czynności związanych z obsługą dokumentacji osoby posiadającej specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową.

W skład zarządu przedsiębiorcy nie mogą wchodzić osoby, które były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania określonej działalności regulowanej
  • Oświadczenie o kompletności i prawdziwości danych złożonych we wniosku
  • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

616,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.