Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej oraz/lub uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych

Uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni rentgenowskiej, uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej po kontroli sprawdzającej spełnienie przez jednostkę wymagań. (słowa kluczowe: zezwolenie rtg, pracownia rtg, medyczne aparaty rtg, medyczne pracownie rtg).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Instytucji/firm

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokumentacja techniczna aparatu (kopia)
 • Instrukcja obsługi aparatu (kopia)
 • Dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego (kopia)
 • Dokumentacja projektowa pracowni rentgenowskiej zatwierdzonej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego * (kopia zatwierdzonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego). ** nie dotyczy aparatów stosowanych w terenie
 • Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej (Instrukcja ochrony radiologicznej - kopia)
 • Zakładowy plan postępowania awaryjnego (kopia)
 • Sprawozdanie z pomiarów dozymetrycznych promieniowania X
 • Program zapewnienia jakości (kopia dokumentacji)
 • Program szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (kopia programu szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników jednostki)
 • Oświadczenie dostawcy potwierdzające wpis aparatu rtg do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679)
Czas realizacji  

Miesiąc

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej oraz/lub uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej oraz/lub uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych

  Wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej oraz/lub uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych

  Uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni rentgenowskiej, uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej po kontroli sprawdzającej spełnienie przez jednostkę wymagań. (słowa kluczowe: zezwolenie rtg, pracownia rtg, medyczne aparaty rtg, medyczne pracownie rtg).