Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie stypendium sportowego dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

Przyznanie lub odmowa przyznania stypendium sportowego trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Zduńska Wola

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie prowadzących szkolenie zawodników będących mieszkańcami Miasta Zduńska Wola, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy w dyscyplinie znaczącej dla Miasta Zduńska Wola (wymienionej w §1 ust. 2 pkt 5 uchwały nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmienionej uchwałą nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r.) uzyskali przynajmniej jeden z wysokich wyników sportowych wymienionych w §9 ww. uchwały.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.)
 • Uchwała nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmieniona uchwałą nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 685 z późn. zm.)
 • Uchwała nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmieniona uchwałą nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2845 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający osiągnięty przez zawodnika wynik sportowy potwierdzony za zgodność z oryginałem (zawierający pełną nazwę zawodów, termin i miejsce ich rozegrania, nazwę dyscypliny sportu oraz konkurencji).
 • Wniosek stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Czas realizacji  

Bezterminowo

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od decyzji Prezydenta Miasta Zduńska Wola przyznającej lub odmawiającej przyznania stypendium sportowego dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie lub odmowa przyznania stypendium sportowego trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez klub sportowy, trenera, inny podmiot mający interes prawny lub Prezydenta Miasta Zduńska Wola z urzędu. 2. Analiza formalna złożonego wniosku. 3. Przyznanie lub odmowa przyznania stypendium sportowego trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   przyznanie stypendium sportowego dla trenerów

  Przyznanie stypendium sportowego dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

  Przyznanie lub odmowa przyznania stypendium sportowego trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.