Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozyskanie drewna w lasach

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania gospodarki leśnej (w przypadkach losowych)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Właścicieli lasu, czyli osób fizycznych lub prawnych będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lasu oraz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o pozyskanie drewna w lasach stanowiących własność wnioskodawcy
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Pozyskanie drewna

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o pozyskania drewna w lasach

Pozyskanie drewna w lasach

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania gospodarki leśnej (w przypadkach losowych)