Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o udzielenie ulgi w spłacie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dokumenty potwierdzające dochody i wydatki osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • Oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej
  • Wniosek o udzielenie ulgi
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja administracyjna

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • Usługa wymaga zalogowania  

    TAK

    Słowa kluczowe   Udzielenie ulgi w spłacie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

    Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

    Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o udzielenie ulgi w spłacie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego