Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie\odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla stron, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Udzielenie ulgi w spłacie kar pieniężnych nałożonych zgodnie z ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna Inne podmioty, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem
 • 2. Oświadczenie podatnika o stanie majątkowym (informacja o nieruchomościach, ruchomościach, uzyskiwanych dochodach i otrzymywanych świadczeniach)
Czas realizacji  

30 dni, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o udzieleniu/odmowie udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych - 10 zł. Opłata skarbowa za złożenie dokumetu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Wydana decyzja o udzieleniu ulgi/odmowie udzielenia ulgi. Zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania (w przypadku nieuzupełnienia wszystkich wymaganych dokumentów)

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • ulga w spłacie
 • ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • umorzenie należności
 • rozłożenie na raty
 • odroczenie terminu płatności
 • kary pieniężne
 • kara
 • Udzielenie\odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla stron, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

  Udzielenie ulgi w spłacie kar pieniężnych nałożonych zgodnie z ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie)