Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Skarga na niedopełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - zbieranie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), zasady rzetelnego i przejrzystego przetwarzania wymagają, by osoba, której dane dotyczą, była informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach. W przypadku naruszenia art. 14 osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Kogo dotyczy  

Administrator lub Podmiot przetwarzający

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (opcjonalne)
 • Uwaga: Jeżeli posiadasz związaną z podjętymi działaniami korespondencję lub inną dokumentację mogącą stanowić dowód w sprawie (np. skierowane do administratora żądanie oraz jego odpowiedź), proszę o przesłanie jej kopii.
 • Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa (opcjonalne)
Czas realizacji  

Organ informuje w terminie trzech miesięcy od dnia wpływu skargi o postępach w sprawie

Opłaty  

Brak opłat. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Tryb odwoławczy  

Możliwość złożenia skargi na decyzję za pośrednictwem Prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji wydanej przez Prezesa UODO.

Rezultat realizacji usługi  

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia – w drodze decyzji administracyjnej może wezwać administratora lub podmiot przetwarzający dane do przywrócenia stanu poprzedniego, skierować do niego upomnienie lub ostrzeżenie lub nałożyć administracyjną karę pieniężną.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie skargi dotyczącej naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, 2. Przeprowadzenie postępowania przez Urząd, 3. Wydanie przez Urząd decyzji o nałożeniu kary lub przywróceniu do stanu zgodnego z prawem.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • UODO
 • naruszenie danych osobowych
 • Skarga
 • RODO
 • Skarga na niedopełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - zbieranie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Zgodnie z art. 14 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), zasady rzetelnego i przejrzystego przetwarzania wymagają, by osoba, której dane dotyczą, była informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach. W przypadku naruszenia art. 14 osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.