Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Skarga dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy

Celem usługi jest umożliwienie złożenia skargi dotyczącej egzaminu państwowego na prawo jazdy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy w ośrodku egzaminowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Skargę wraz z uzasadnieniem
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Marszałek Województwa w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

W przypadku uznania skargi za bezzasadną nie występuje tryb odwoławczy. W uzasadnionych przypadkach uznania skargi za zasadną Marszałek Województwa unieważnia egzamin państwowy decyzją administracyjną. Odwołanie od takiej decyzji administracyjnej jest możliwe za pośrednictwem Marszałka Województwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uznanie skargi za zasadną lub bezzasadną.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie skargi. 2. Rozpatrzenie skargi. 3. Uznanie skargi zasadna/bezzasadna. 4. Ewentualne wydanie decyzji administracyjnej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Skarga dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy

  Skarga dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia skargi dotyczącej egzaminu państwowego na prawo jazdy