Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

Usługi elektroniczne dedykowane dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, świadczone są przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy poprzez stronę www.praca.gov.pl.
Jedną z usług stanowi obsługa wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, która realizowana jest w dwóch trybach:
1. Uproszczonym, adresowanym do wszystkich osób mających dostęp do Internetu i polegającym na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych.
2. W pełni elektronicznym dedykowanym dla osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub mogą opatrzyć wniosek podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy. Wnioskodawca ma możliwość określenia również formy, w jakiej chciałby otrzymać decyzję urzędu – w postaci elektronicznej lub tradycyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego pobytu.

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Usługi elektroniczne urzędów pracy wymagają od wnioskodawców wcześniejszego założenia konta na stronie www.praca.gov.pl, natomiast w przypadku złożenia wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy konto jest tworzone w sposób automatyczny (o ile nie istnieje już dla podanych danych identyfikacyjnych) po zakończeniu procesu wypełniania wniosku przez użytkownika.
  • Rejestracja konta polega na wypełnieniu formularza elektronicznego.
  • Zaufanie konta polega na zweryfikowaniu tożsamości użytkownika poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem podczas jednorazowej wizyty w urzędzie pracy albo elektronicznie przy użyciu ważnego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
  • Każdorazowe logowanie do konta w celu skorzystania ze spersonalizowanych usług elektronicznych wymaga użycia loginu i hasła danego użytkownika (login użytkownik otrzymuje podczas rejestracji, a następnie sam ustala hasło), albo certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
  • Wniesienie sprawy do urzędu wymaga opatrzenia wniosku w postaci elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Czas realizacji  

Sprawy wnoszone do urzędów pracy w sposób elektroniczny obsługiwane są zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w przepisach wykonawczych wydanych do tej ustawy, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy , rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

W sprawach nieuregulowanych ww. aktach prawnych stosuje się ogólne przepisy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Odwołania dotyczące niewykonania usługi lub nienależytego wykonania usługi mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej do właściwego urzędu pracy, zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.praca.gov.pl.

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku do właściwego organu administracji publicznej. 2. Wypełnienie formularza elektronicznego.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestracja osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

Rejestracja osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

Usługi elektroniczne dedykowane dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, świadczone są przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy poprzez stronę www.praca.gov.pl.
Jedną z usług stanowi obsługa wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, która realizowana jest w dwóch trybach:
1. Uproszczonym, adresowanym do wszystkich osób mających dostęp do Internetu i polegającym na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych.
2. W pełni elektronicznym dedykowanym dla osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub mogą opatrzyć wniosek podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy. Wnioskodawca ma możliwość określenia również formy, w jakiej chciałby otrzymać decyzję urzędu – w postaci elektronicznej lub tradycyjnej.