Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Refundacja kosztów przejazdu

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) wniosku o refundację kosztów przejazdu, którego wypełnienie umożliwia zwrot poniesionych kosztów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta.

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób, które:
• zostały skierowane przez PUP i podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, szkolenie albo zostały skierowane na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
• uzyskują wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    • wniosek o zwrot kosztów przejazdu
    • oryginał biletu miesięcznego, a w przypadku niepełnego miesiąca, komplet biletów jednorazowych odzwierciedlających faktyczną trasę dojazdu oraz ich koszt (skan).
    • lista obecności za miesiąc rozliczeniowy potwierdzona przez pracodawcę,
    • zaświadczenie o dochodach brutto za miesiąc rozliczeniowy lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia listy płac*

    *dotyczy tylko osób zatrudnionych na ofertę pracy otrzymaną z PUP

Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Refundacja kosztów przejazdu

Refundacja kosztów przejazdu

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) wniosku o refundację kosztów przejazdu, którego wypełnienie umożliwia zwrot poniesionych kosztów.