Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjmowanie wniosków do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Usługa umożliwia skierowanie do ZER wszelkich zapytań, próśb o informacje, przez osoby uprawnione do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego lub osoby nie będące świadczeniobiorcami Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Emeryt lub rencista policyjny, osoba uprawniona do policyjnej renty rodzinnej, osoba fizyczna nie będąca świadczeniobiorcą Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (Dz. U. z 2015 r., poz. 900 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)
Wymagane dokumenty  
    Formularz do korespondencji
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W przypadku zaniedbania lub nienależytego załatwienia sprawy strona może wnieść skargę do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW (ZER) lub do organu nadzorującego ZER tj. Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku bezczynności strona może również skierować skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyjmowanie wniosków do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Przyjmowanie wniosków do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Usługa umożliwia skierowanie do ZER wszelkich zapytań, próśb o informacje, przez osoby uprawnione do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego lub osoby nie będące świadczeniobiorcami Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych