Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin

Usługa umożliwia przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin na innego przedsiębiorcę

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ koncesyjny np. marszałek województwa, starosta, minister do spraw środowiska

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o przeniesienie koncesji określający: - firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, - numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), - zgodę przedsiębiorcy, któremu udzielono koncesji na przeniesienie koncesji na rzecz wnioskodawcy, - wyrażenie zgody przez wnioskodawcę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji, - prawo do korzystania z nieruchomości gruntowej, prawo użytkowania górniczego albo przyrzeczenie uzyskania tych praw, - prawo do korzystania z informacji geologicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności, - wykazanie przez przedsiębiorcę, iż jest w stanie spełnić wymagania zawiązane z wykonywaniem zamierzonej działalności.
 • 2. Dowód utworzenia przez wnioskodawcę rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę.
Czas realizacji  

zgodnie z kpa - 1 miesiąc

Opłaty  

z chwilą złożenia wniosku o wydanie koncesji opłata skarbowa w wysokości 10 zł

Tryb odwoławczy  

Do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

wydanie decyzji o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku osobiście lub przesłanie pocztą wraz załącznikami. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin

  Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin

  Usługa umożliwia przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin na innego przedsiębiorcę