Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Postępowanie w sprawie opłaty za korzystanie z nauki w szkołach policealnych i kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego przez osoby niebędące obywatelami polskimi umożliwiające całkowite lub częściowe zwolnienie z tej odpłatności, rozłożenie opłaty na raty oraz proporcjonalny zwrot opłaty

1.Cudzoziemiec, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej może złożyć:
a) WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z NAUKI/KSZTAŁCENIE USTAWICZNE*
b) WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z NAUKI/KSZTAŁCENIE USTAWICZNE*
2. Cudzoziemiec, który z ważnych przyczyn losowych nie rozpoczął kształcenia lub przerwał naukę może złożyć :
a) WNIOSEK O PROPORCJONALNY ZWROT WNIESIONEJ OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z NAUKI / KSZTAŁCENIE USTAWICZNE*

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

cudzoziemcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm., Art. 165, ust. 6,)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, Art. 104, par. 1,)
 • Zarządzenie Marszałka Województwa Lubelskiego Nr 155/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki w szkołach policealnych i kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat i możliwości całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności
Wymagane dokumenty  
 • 1. Odpowiedni wniosek wraz z adekwatnymi do wniosku dokumentami wymienionymi poniżej: a) Kserokopia dokumentu tożsamości uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (paszport/wiza/karta pobytu czasowego/zaświadczenie o zameldowaniu czasowym). b) Zaświadczenie o przyjęciu do jednostki. c) Oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej potwierdzone dokumentami przetłumaczonymi na język polski. d) Zaświadczenie o dochodach wyrażone w kwocie brutto. e) Oświadczenie o wystąpieniu ważnych przyczyn losowych. f) Dokumenty potwierdzające wystąpienie ważnych przyczyn losowych. g) Dowód uiszczenia opłaty.
 • Dokumenty uzasadniające wniosek muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Uwaga: kopie dokumentów za zgodność z oryginałem poświadcza osoba uprawniona. Dokumenty należy przesłać do Urzędu w wersji papierowej.
Czas realizacji  

Załatwienie wniosku nastąpi bez zbędnej zwłoki od dnia skompletowania wszystkich dokumentów niezbędnych do wydania decyzji. Niepełne udokumentowanie wniosku, po bezskutecznym wezwaniu do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż siedem dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty  

bez opłat

Tryb odwoławczy  

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu.

Rezultat realizacji usługi  

decyzja administracyjna w sprawie o opłatę za korzystanie z nauki

Etapy realizacji usługi  

-

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe  
 • cudzoziemcy
 • zwrot wniesionej opłaty
 • zwolnienie z opłaty
 • rozłożenie opłaty na raty
 • nauka
 • Postępowanie w sprawie opłaty za korzystanie z nauki w szkołach policealnych i kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego przez osoby niebędące obywatelami polskimi umożliwiające całkowite lub częściowe zwolnienie z tej odpłatności, rozłożenie opłaty na raty oraz proporcjonalny zwrot opłaty

  1.Cudzoziemiec, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej może złożyć:
  a) WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z NAUKI/KSZTAŁCENIE USTAWICZNE*
  b) WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z NAUKI/KSZTAŁCENIE USTAWICZNE*
  2. Cudzoziemiec, który z ważnych przyczyn losowych nie rozpoczął kształcenia lub przerwał naukę może złożyć :
  a) WNIOSEK O PROPORCJONALNY ZWROT WNIESIONEJ OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z NAUKI / KSZTAŁCENIE USTAWICZNE*