Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Postępowanie kompensacyjne - wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza przygotowany według procedury WS-85
  • 2. zgoda uczestników postępowania (tj. prowadzących inne instalacje usytuowane na obszarze występowania przekroczeń standardów jakości powietrza) na ograniczenie ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Opłata skarbowa od:

1. wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydawanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego:
a. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2) - 3016,50 zł,
b. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 759 zł,
c. pozostałe - 759 zł,
2. złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zw

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Postępowanie kompensacyjne - wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza

Postępowanie kompensacyjne - wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza