Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Kluby Sportowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 5) w przypadku podejmowania uchwały przez walne zebranie członków klubu do uchwały należy dołączyć: - protokół z walnego zebrania członków klubu - lista obecności członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze wraz z informacją o liczbie wszystkich członków klubu - protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej
 • 4) w przypadku innych zmian - uchwała odpowiedniej władzy stowarzyszenia
 • 3) w przypadku zmian w statucie: - uchwała walnego zebrania członków klubu w sprawie dokonanych zmian - do uchwały należy dołączyć 2 egzemplarze tekstu jednolitego statutu - uwzględniające wprowadzane zmiany
 • 1) wniosek o dokonanie zmian w ewidencji (według wzoru)
 • 2) w przypadku zmian we władzach: - uchwała walnego zebrania członków klubu w sprawie dokonanych zmian lub uchwała innej władzy upoważnionej statutowo do dokonania zmian - uchwała winna zawierać dane osób, funkcje wynikające ze statutu oraz PESEL,
 • Dokonanie zmian w ewidencji w zakresie: - nazwy lub adresu siedziby klubu sportowego - imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu, organu kontroli wewnętrznej - zmiany statutu - osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych - celu działania - terenu działania
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku

Etapy realizacji usługi  

1) Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami 2) Weryfikacja przedstawionej dokumentacji,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • sport
 • wydział sportu
 • którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
 • działającego w formie stowarzyszenia
 • Kraków
 • Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego
 • Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

  Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej