Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Administracja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania
  • Wykaz osób reprezentujących podmiot ubiegających się o dofinansowanie
  • Kalkulacja kosztów związanych z przygotowaniem lub realizacją oprogramowania interfejsowego
  • Oświadczenie, że przygotowanie lub realizacja oprogramowania interfejsowego nie jest finansowana ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest minister właściwy ds. informatyzacji
  • Dokumenty potwierdzające, że podmioty publiczne ubiegające się o dofinansowanie nie zalegają z wpłatami z tytułu należności budżetowych
  • Kopia umowy/porozumienia o utworzeniu konsorcjum podmiotów publicznych
  • Zgoda na powszechne udostępnienie i rozpowszechnienie wyników osiągniętych przy realizacji oprogramowania interfejsowego i zobowiązanie do nieodpłatnego udostępnienia kodów oprogramowania stworzonego w jego ramach
  • Dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa powyżej
  • Założenia funkcjonalne oprogramowania interfejsowego określające cel opracowania oprogramowania, zadania służące realizacji celu, dla którego opracowuje się oprogramowanie, oraz harmonogram ich realizacji
  • Analiza ekonomiczno-finansowa
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania
Podobne usługi  

Dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania.