Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsiewzieć wspierających rozwój spoleczeństwa informacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosku o dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego. Do złożenia wniosku niezbędny jest podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany ePUAP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Podmioty publiczne realizujące zadania publiczne określone przez ustawy:
1) organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy,
2) jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
3) fundusze celowe,
4) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
5) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) Narodowy Fundusz Zdrowia,
7) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • kalkulacja kosztów związanych z realizacją projektu;
  • oświadczenie, że realizacja projektu nie jest finansowana ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest minister
  • oświadczenie potwierdzające, że podmiot publiczny ubiegający się o dofinansowanie nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych
  • dokumenty potwierdzające informację dotyczącą dofinansowania projektu ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej (jeśli dotyczy)
  • dokumenty potwierdzające informację dotyczącą dofinansowania projektu z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (jeśli dotyczy)
  • dokumenty potwierdzające inne dodatkowe informacje precyzujące charakter projektu
  • szczegółowe założenia projektu, a w przypadku projektu informatycznego - szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne
  • analizę ekonomiczno-finansową celowości realizacji projektu
Czas realizacji  

90-120 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Ministra właściwego ds. informatyzacji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsiewzieć wspierających rozwój spoleczeństwa informacyjnego

Dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsiewzieć wspierających rozwój spoleczeństwa informacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosku o dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego. Do złożenia wniosku niezbędny jest podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany ePUAP.