Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA LUBLIN
URZĄD MIASTA LUBLIN
LUBLIN, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Urząd Miasta Lublin - Wydział Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/ lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/ lub zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Projekt regulaminu dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków
Czas realizacji  

do 1 miesiąca

Opłaty  

616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na każdy rodzaj działalności prowadzonej na obszarze gminy w zakresie:
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków.

313,00 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie obszaru działalności każdego rodzaju działalności objętego zezwoleniem.

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia zezwolenie nie zostało wydane. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Prawo do zwrotu opłaty wygasa po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Zana 38, 20-601 Lublin

Dni i godziny   poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, 7.30 - 15.30,
Tryb odwoławczy  

od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.bip.lublin.eu

  Telefon   81 466 2600
  Fax   81 466 2601
  Słowa kluczowe   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Podobne usługi  

  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków