Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/ lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/ lub zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Projekt regulaminu dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków
Czas realizacji  

do 1 miesiąca

Opłaty  

616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na każdy rodzaj działalności prowadzonej na obszarze gminy w zakresie:
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków.

313,00 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie obszaru działalności każdego rodzaju działalności objętego zezwoleniem.

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia zezwolenie nie zostało wydane. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Prawo do zwrotu opłaty wygasa po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.

Tryb odwoławczy  

od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Podobne usługi  

  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków