Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Złożenie przez przedsiębiorcę zawiadomienia do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy) o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie przedsiębiorcy złożone do organu prowadzącego rejestr działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dokonanie przez marszałka województwa zmiany we wpisie przedsiębiorcy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Dokonanie przez ministra właściwego do spraw turystyki zmiany wpisu przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Etapy realizacji usługi  

Etap I. Złożenie zawiadomienia o zawieszeniu przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Etap II. Dokonanie przez marszałka województwa zmiany wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Przekazanie przez marszałka województwa ministrowi właściwemu do spraw turystyki kopii zawiadomienia o zawieszeniu przez przedsiębiorę wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Etap III. Dokonanie z urzędu przez ministra właściwego do spraw turystyki zmiany wpisu przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • organizator turystyki
 • biuro podróży
 • zawieszenie działalności
 • rejestr działalności regulowanej
 • pośrednik turystyczny
 • Podobne usługi  

  Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

  Złożenie przez przedsiębiorcę zawiadomienia do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy) o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.