Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Złożenie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy) zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy, który przedłużył zawieszenie wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie o przedłużeniu przez przedsiębiorcę zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dokonanie przez marszałka województwa zmiany we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Dokonanie przez ministra właściwego do spraw turystyki zmiany we wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Etapy realizacji usługi  

Etap I. Złożenie zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Etap II. Dokonanie przez marszałka województwa zmiany wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Przekazanie przez marszałka województwa do ministra właściwego do spraw turystyki kopii zawiadomienia o przedłużeniu przez przedsiębiorcę zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Etap III. Dokonanie z urzędu przez ministra właściwego do spraw turystyki zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • organizator turystyki
 • zawieszenie działalności
 • rejestr działalności regulowanej
 • pośrednik turystyczny
 • biuro podróży
 • Podobne usługi  

  Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

  Złożenie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy) zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.