Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
WAŁBRZYCH, PL. MAGISTRACKI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy, która powoduje utrudnienia w ruchu na drogach publicznych.

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Organizator imprezy zobowiązany jest złożyć wniosek co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Organizator imprezy przesyła w terminie co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:
1) właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także
2) komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
3) komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

osób ubiegających się o zezwolenie na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek, który powinien zawierać:

  - imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;

  - rodzaj i nazwę imprezy;

  - informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;

  - informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;

  - wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach
  zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie
  poszczególnych województw;

  - podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
 • Do wniosku należy dołączyć:

  - szczegółowy regulamin imprezy, określający w
  szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  - wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i
  zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych
  województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających
  szczególnego zabezpieczenia;

  - program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

  - plan zabezpieczenia trasy lub miejsca;

  - zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w
  przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego

Dni i godziny   pn-pt, 7.30-15.30
Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 złotych
na konto : Urząd Miejski w Wałbrzychu, Bank Handlowy w Warszawie SA nr 95 1030 1289 0000 0000 9000 0098


BIP  

www.bip.um.walbrzych.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
Podobne usługi  

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy, która powoduje utrudnienia w ruchu na drogach publicznych.

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Organizator imprezy zobowiązany jest złożyć wniosek co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Organizator imprezy przesyła w terminie co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:
1) właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także
2) komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
3) komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.