Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ gminy

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo strony oraz dokument tożsamości pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
 • Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub reprodukcję uwierzytelnioną z tych materiałów.
 • Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.
Czas realizacji  

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Opłaty  

39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek,

17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Wojewody za pośrednictwem właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Uzupełnienie treści aktu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  Podobne usługi  

  Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.