Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o realizację roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z jego nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o realizację roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
Czas realizacji  

Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub w wykupie nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują odsetki ustawowe.
W sytuacji zamiaru wykupienia nieruchomości lub jej części, albo zaoferowania przez gminę nieruchomości zamiennej do przeniesienia praw do nieruchomości wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego

Opłaty  

Wolne od opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Spory rozstrzygają sądy powszechne

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podobne usługi  

Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o realizację roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.