Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
ZDUŃSKA WOLA, UL. STEFANA ZŁOTNICKIEGO 25
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów, których markę określa się jako SAM.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji i Transportu

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zarejestrowanie pojazdu
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  a) dla osoby fizycznej dowód osobisty,
  b) dla osób prowadzących działalność gospodarczą (nie wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej ) oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały lub poświadczone kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo-umowa spółki. Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaścicieli - podpisane przez nich pełnomocnictwo do załatwienia sprawy dla pełnomocnika.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta).
 • Potwierdzenie wniesienia opłat.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu w momencie odbioru stałego dowodu rejestracyjnego dla pojazdu.
 • Oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca.

Opłaty  

1) Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).2) Opłata za wydanie:a) tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0,5 zł,b) tablic motocyklowych 40 zł + 0,5 zł,c) tablic motorowerowych 30 zł + 0,5 zł,d) tablicy do przyczepy 40 zł + 0,5 zł,e) tablic indywidualnych:- samochodowych 1 000 zł + 0,5 zł,- motocyklowych 500 zł + 0,5 zł,f) pozwolenia czasowego 13,50 zł + 0,5 zł,g) dowodu rejestracyjnego 54 zł +

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

Dni i godziny   Poniedziałek - Piątek, 7.30 - 15.30
Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

rejestracja pojazdu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe  
 • Pierwsza rejestracja pojazdu
 • którego markę określa się jako SAM
 • Podobne usługi  

  Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów, których markę określa się jako SAM.