Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA EŁK
URZĄD MIASTA EŁK
EŁK, UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz o potwierdzenie nadanego numeru porządkowego.

Potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości wydaje się w przypadku wystąpienia wątpliwości pomiędzy posiadanym a nadanym numerem porządkowym nieruchomości oraz w sytuacji braku stosownego zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kogo dotyczy  

Właściciel lub użytkownik wieczysty

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokumenty architektoniczne potwierdzające przeznaczenie obiektu lub zezwolenie na jego użytkowanie.
 • Tytuł własności nieruchomości np. akt własności ziemi lub akt notarialny lub postanowienie sądowe o zniesieniu współwłasności lub odpis z księgi wieczystej lub decyzję administracyjną.
 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • W przypadku potwierdzenia numeru: wniosek o potwierdzenie nadanego numeru porządkowego
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
5 zł - od każdej zaczętej strony od poświadczenia zgodności kopii zawiadomienia o nadaniu numeru z oryginałem

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kancelaria Ogólna pok. 114

Dni i godziny  
 • Wtorek – Piątek, 7:30 – 15:30
 • Poniedziałek, 8:00 – 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Nadanie i potwierdzenie numeru nieruchomości,

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.elk.warmia.mazury.pl/

  Telefon   (87) 732 61 19
  Fax   877326230
  Słowa kluczowe   Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
  Podobne usługi  

  Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz o potwierdzenie nadanego numeru porządkowego.

  Potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości wydaje się w przypadku wystąpienia wątpliwości pomiędzy posiadanym a nadanym numerem porządkowym nieruchomości oraz w sytuacji braku stosownego zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego.