Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Formularz aplikacyjny dotyczący stażu

Celem usługi jest złożenie aplikacji dotyczącej odbycia stażu.
Sprawy związane ze stażem reguluje art. 2 ust. 1 pkt 34, art. 49 oraz art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Zgodnie z art. 49 ustawy na staż mogą zostać skierowani:
1. bezrobotni do 25 roku życia,
2. bezrobotni długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
5. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
6. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
7. bezrobotni niepełnosprawni,
oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy
8. bezrobotni w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie.
W okresie odbywania stażu bezrobotny otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, za każdy miesiąc odbytego stażu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy starosta

Kogo dotyczy  

Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • CV
  • kopia dokumentu (świadectwo, dyplom lub inny dokument) potwierdzającego poziom wykształcenia
Czas realizacji  

Wniosek o przyznanie stażu rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie aplikacji oraz wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie aplikacji; 2. Weryfikacja 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Formularz aplikacyjny dotyczący staży
Podobne usługi  

Formularz aplikacyjny dotyczący stażu

Celem usługi jest złożenie aplikacji dotyczącej odbycia stażu.
Sprawy związane ze stażem reguluje art. 2 ust. 1 pkt 34, art. 49 oraz art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Zgodnie z art. 49 ustawy na staż mogą zostać skierowani:
1. bezrobotni do 25 roku życia,
2. bezrobotni długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
5. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
6. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
7. bezrobotni niepełnosprawni,
oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy
8. bezrobotni w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie.
W okresie odbywania stażu bezrobotny otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, za każdy miesiąc odbytego stażu.