Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (dotyczy inwestycji)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (dotyczy inwestycji)

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza nieruchomości, zawierający:
  1.imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, PESEL, NIP, REGON,
  2.oznaczenie terenu na którym rosną drzewa lub krzewy - określenie numeru ewidencji gruntów dla nieruchomości, usytuowanie na terenie Krakowa - nazwa ulicy, numer posesji,
  3.oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi, wielkość powierzchni w m2 z której zostaną usunięte krzewy),
  4.przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy (wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów),
  5.przyczynę usunięcia drzew lub krzewów.
 • Załączniki do wniosku:
  1.Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia w formie inwentaryzacji zieleni (wszystkich drzew i krzewów) występującej na terenie objętym inwestycją z określeniem:
  a.gatunków drzew i krzewów,
  b.obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi,
  c.wysokości drzew i zasięgu ich koron,
  d.powierzchni porośniętej krzewami w m2,
  e.stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy
  oraz zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia) na mapie.
  Inwentaryzacja winna zawierać część opisową oraz graficzną na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją (a w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią.
  2.Tytuł prawny władania nieruchomością.
 • 3.Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) jeżeli posiadacz działki nie jest właścicielem terenu. W przypadku, gdy drzewa i krzewy rosną na terenie zarządzanym przez jednostki miejskie (ZIKiT, ZBK, ZCK), zgodę od tych jednostek na usunięcie kolidujących drzew i krzewów. Wymóg uzyskiwania zgody właściciela nie dotyczy nieruchomości, gdzie właścicielem jest Gmina Miejska Kraków lub Skarb Państwa oddanych w trwały zarząd, dzierżawionych, użytkowanych przez wnioskodawcę lub oddanych w użyczenie wnioskodawcy.
  4.Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub posadzonych w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy zasadniczej.
 • Dokumenty wymagane w postępowaniu:
  1.Kserokopia ostatecznej decyzji: o ustaleniu warunków zabudowy (WZ), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULI CP), lub kserokopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony.
  2.Projekt układu zieleni dla terenu objętego inwestycją sporządzony na kopii mapy zasadniczej.
  3.Preliminarz opłat za usuwane (wycinane lub przesadzane) drzewa lub krzewy i projekt przesadzenia lub zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami.
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty  

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (dotyczy inwestycji)

Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (dotyczy inwestycji)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (dotyczy inwestycji)