Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacja likwidacji źródeł niskiej emisji

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z planowaną likwidacją ogrzewania węglowego i zastosowaniem ogrzewania niskoemisyjnego bądź bezemisyjnego.

Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy,
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Warunki przyłączenia do sieci energetycznej z Zakładu Energetycznego (w przypadku ogrzewania elektrycznego).
 • Warunki przyłączenia urządzeń i instalacji gazowych z Zakładu Gazowniczego (w przypadku ogrzewania gazowego).
 • Warunki dostarczania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej (w przypadku ogrzewania z m.s.c.).
 • Zgoda właściciela lokalu na zmianę ogrzewania, w tym na trwałą likwidację ogrzewania węglowego (w przypadku gdy wnioskodawcą jest najemca lokalu).
 • Po zakończeniu inwestycji należy przedłożyć:
  1) Oryginały faktur dokumentujące poniesione koszty,
  2) Umowę z dostawcą medium grzewczego ( o ile przepisy tego wymagają ).
Czas realizacji  

60 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dotacja likwidacji źródeł niskiej emisji

  Dotacja likwidacji źródeł niskiej emisji

  Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z planowaną likwidacją ogrzewania węglowego i zastosowaniem ogrzewania niskoemisyjnego bądź bezemisyjnego.

  Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

  Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.