Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złóż wniosek o dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

Jeśli ogrzewasz dom lub mieszkanie innym paliwem niż węgiel, możesz złożyć wniosek o dodatek dla swojego gospodarstwa domowego przez internet.

Możesz otrzymać dodatek, jeśli korzystasz z jednego z rodzajów źródeł ciepła lub paliwa:
źródło ciepła:
kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
kocioł na paliwo stałe,
kocioł olejowy,
kominek,
koza,
ogrzewacz powietrza,
piec kaflowy na paliwo stałe,
pieco-kuchnia,
trzon kuchenny.

Rodzaje paliwa:
pelet drzewny,
drewno kawałkowe,
inny rodzaj biomasy,
gaz skroplony LPG,
olej opałowy.

Na jedno gospodarstwo domowe możesz otrzymać jedno dofinansowanie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwa gmina

Kogo dotyczy  

Każdego kto: ukończył 18 lat, mieszka i przebywa w Polsce, jest obywatelem Polski lub jest cudzoziemcem, który ma: zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany, obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii. Nie składaj wniosku, jeśli: członek twojego gospodarstwa domowego wystąpił już o dodatek, członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku węglowego lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego, twoje gospodarstwo domowe kupiło paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, który: prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, jest wpisany do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku o wybranym sposobie ogrzewania budynku, zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Czas realizacji  

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie dodatku

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Rozpatrzenie wniosku

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • dodatek
 • źródła cepła
 • Złóż wniosek o dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

  Jeśli ogrzewasz dom lub mieszkanie innym paliwem niż węgiel, możesz złożyć wniosek o dodatek dla swojego gospodarstwa domowego przez internet.

  Możesz otrzymać dodatek, jeśli korzystasz z jednego z rodzajów źródeł ciepła lub paliwa:
  źródło ciepła:
  kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  kocioł na paliwo stałe,
  kocioł olejowy,
  kominek,
  koza,
  ogrzewacz powietrza,
  piec kaflowy na paliwo stałe,
  pieco-kuchnia,
  trzon kuchenny.

  Rodzaje paliwa:
  pelet drzewny,
  drewno kawałkowe,
  inny rodzaj biomasy,
  gaz skroplony LPG,
  olej opałowy.

  Na jedno gospodarstwo domowe możesz otrzymać jedno dofinansowanie.