Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złóż wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

Uzyskanie refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego przez Internet.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwa gmina ze względu na miejsce zamieszkania.

Kogo dotyczy  

1. Każdego: - którego głównym źródłem ogrzewania swojego gospodarstwa domowego jest paliwo gazowe oraz - jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę, • ukończył 18 lat, • mieszka i przebywa w Polsce, • jest obywatelem Polski lub • jest cudzoziemcem, który ma: o zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta, o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany, o obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii. Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe może być przyznana, jeśli: 2. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł: • kocioł gazowy • bojler gazowy • podgrzewacz gazowy przepływowy • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi 3. Główne źródło ogrzewania zgłoszone jest do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego, jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do wniosku dołącz opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.
 • W 2023 r. możesz złożyć więcej niż jeden wniosek. Do wniosku możesz załączyć więcej niż jedną fakturę VAT i dowód jej opłacenia. Od 1 marca 2024 r. wniosek może obejmować tylko fakturę VAT, którą otrzymasz do 30 dni przed datą złożenia wniosku.
 • Jeśli wniosek składasz pierwszy raz lub jeśli zmieniły się dane gospodarstwa domowego lub jego członków – podaj też informacje, które pozwolą ustalić przeciętny miesięczny dochód twojego gospodarstwa domowego w roku: 2021 – jeśli wniosek złożysz do 31 lipca 2023 roku, 2022 – jeśli wniosek złożysz po 31 lipca 2023 roku.
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przyznanie lub odmowa refundacji podatku VAT za paliwo gazowe

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • refundacja
 • refundację podatku VAT za paliwo gazowe
 • paliwo gazowe
 • Złóż wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

  Uzyskanie refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego przez Internet.