Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu

Najemca lokalu lub członek jego gospodarstwa domowego będący osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z ich schorzenia może wnioskować o zawarcie umowy najmu innego lokalu komunalnego mniejszego lub równorzędnego metrażowo, w którym utrudnienie nie będzie występować.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Najemca lokalu lub członek jego gospodarstwa domowego będący osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 172 z późn. zm.)
  • 2. § 22 Uchwały Nr XXVIII/365/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zmienionej uchwałami Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXXVII/453/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr XXXIX/468/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r., Nr XLV/532/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr LVII/713/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172)
Wymagane dokumenty  
  • Dokument potwierdzający niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym wnioskodawcy lub członka gospodarstwa domowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu tj. decyzja lub skierowanie do zawarcia umowy najmu oraz umowa najmu
  • Oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej, w tym o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o wyrażeniu zgody na zamianę na inny lokal socjalny

Etapy realizacji usługi  

Wyrażenie zgody na zamianę lokalu zajmowanego lokalu na inny wolny lokal komunalny lub odmowa w przypadku nie spełniania kryteriów do zamiany lokalu z urzędu.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zamiana lokalu mieszkalnego lokal komunalny lokal socjalny

Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu

Najemca lokalu lub członek jego gospodarstwa domowego będący osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z ich schorzenia może wnioskować o zawarcie umowy najmu innego lokalu komunalnego mniejszego lub równorzędnego metrażowo, w którym utrudnienie nie będzie występować.