Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃ, UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie zaświadczeń

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczeń w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

organy administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Dział Obsługi Klienta, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Kogo dotyczy  

Osoby i instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów

Opłaty  

- 17 zł. - W przypadku zaświadczeń dotyczących zabezpieczenia społecznego, wydanie takiego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Dział Obsługi Klienta ul. Wszystkich Świętych 1

Dni i godziny  
 • Środa, 07:30 - 15:00
 • Wtorek, 07:30 - 15:30
 • Poniedziałek, 07:30 - 16:00
 • Piątek, 07:30 - 15:00
 • Czwartek, 07:30 - 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie zaświadczenia

  Etapy realizacji usługi  

  1. złożenie wniosku przez zainteresowanego, 2. ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających, 3. wydanie albo odmowa wydania zaświadczenia.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.poznan.pl/

  Telefon   61 646 33 44
  Fax   61 878 48 11
  Słowa kluczowe   Wydawanie zaświadczeń

  Wydawanie zaświadczeń

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczeń w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
  Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
  1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
  Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.