Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Inwestor

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę z potwierdzoną jej ostatecznością
 • Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby (oryginał)
 • Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę (oryginał)
 • Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał)
 • W sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja staje się ostateczna - należy dodatkowo przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu)
 • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony)
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - 90 zł.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

  Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora