O projekcie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to inicjatywa uwzględniona w po raz pierwszy w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 jako jedno z głównych przedsięwzięć informatycznych, mających na celu budowę elektronicznej administracji w Polsce. Platforma ePUAP to system informatyczny, służący udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym podstawowych usług drogą elektroniczną.

W latach 2005-2008 zrealizowany był projekt pod nazwą „budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)”. Koszt realizacji pierwszego etapu ePUAP wyniósł 32 mln zł. Projekt został sfinansowany w 75% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006), natomiast pozostałe 25% kosztów stanowiło współfinansowanie krajowe.

W latach 2009-2015 platforma ePUAP jest rozbudowywana o nowe funkcjonalności. Trwają prace nad rozszerzeniem wachlarza usług publicznych świadczonych za jej pośrednictwem. Działania te prowadzone są w ramach projektu ePUAP2 dofinansowanego ze środków 7. osi priorytetowej  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota przyznanego dofinansowania na realizację ePUAP2 wynosi 120 mln zł (85% wydatków kwalifikowanych to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% stanowi współfinansowanie krajowe).
W wyniku realizacji projektu następuje:

  • zwiększenie efektywności kosztowej usług świadczonych przez administrację publiczną, dzięki przeniesieniu części usług na platformę elektroniczną, a tym samym ograniczeniu liczby spraw załatwianych w sposób tradycyjny.
  • udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na platformie ePUAP np. poprzez udostępnienie usług koordynacyjnych oraz wspierających tworzenie ram interoperacyjności zgodnie z katalogiem usług dostarczonych w ramach budowy drugiej fazy projektu.
  • ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych online, poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług). Katalog usług, jako miejsce porządkujące i klasyfikujące opisy usług elektronicznych administracji publicznej w Polsce, umożliwi dokonanie w sposób jednolity i jednoznaczny opisu usługi przez różne jednostki administracji publicznej. Jest to szczególnie istotne dla samorządów, w których niejednokrotnie te same usługi są nazywane w różny sposób. Wynikiem realizacji celu będzie ułatwienie wyszukiwania usługi przez końcowego odbiorcę i zbliżenie się do możliwości zadawania pytań w języku naturalnym.

Podstawa prawna

Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne