Co to jest ePUAP

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom podstawowych usług w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Wśród użytkowników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gmin.

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparty na mechanizmie pojedynczego logowania, który umożliwia stosowanie tego samego logowania na stronach różnych usługodawców.

Obszary zastosowania

Udostępnianie podstawowych usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura wykorzystywana przez Instytucje Publiczne do udostępniania własnych usług.

Usługa tzw. pisma ogólnego. Dostępna na ePUAP usługa umożliwiająca skierowanie pisma do dowolnego urzędu, który posiada konto na ePUAP w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu.

Zintegrowany dostęp do elektronicznych usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura dla zintegrowanego („odmiejscowionego”), ujednoliconego, zagregowanego dostępu do wykorzystywanych elektronicznych usług publicznych.

Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. ePUAP jako repozytorium standardowych wzorów dokumentów (formularzy) elektronicznych stosowanych w procedurach administracyjnych. 

Portal interoperacyjności. ePUAP jako narzędzie pracy grupowej dla „organizacji interoperacyjności” pomiędzy systemami teleinformatycznymi Państwa.

Założenia

zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych;

dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi;

jednolity dostęp do usług (elektronicznych) bez ponoszenia znaczących kosztów.

Podstawa prawna

Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

Art.16.1a.Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę.

Art.19a.1.Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie ePUAP.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 14. § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadcze-nia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 

1) znane są one organowi z urzędu; 

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: 

a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, 

b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 22e. Ilekroć obowiązujące przepisy nadają uprawnienia lub nakładają obowiązki związane z działalnością gospodarczą, właściwe organy są obowiązane zapewnić możliwość ich wykonania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.