Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W PAJĘCZNIE
STAROSTWO POWIATOWE W PAJĘCZNIE
PAJĘCZNO, UL. KOŚCIUSZKI 76
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Architektury i Budownictwa

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • oświadczenie projektanta o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
 • aktualne zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w moim imieniu
 • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko)
 • prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
 • dowody uzyskania wymaganych przepisami odrębnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii
 • ekspertyza techniczna wykonana przez osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy warunkach zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno – użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania
 • projekt budowlany w 2 egz.
 • zgłoszenie dotyczące zamiaru przystąpienia do zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
Czas realizacji  

Do 30 dni. Brak odpowiedzi w/w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie - Wydział Architektury i Budownictwa

Dni i godziny   Poniedziałek - Piątek, 7.30-15.30
Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem właściwego Starosty w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.powiatpajeczno.biuletyn.net

Telefon  
 • 34 311 31 20
 • 34 311 22 65
 • Fax   34 311 31 21
  Słowa kluczowe   Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
  Podobne usługi  

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.