Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w związku ze zmianą danych w niej zawartych
 • Załączniki do wniosku:
  1/ kserokopia aktualnego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,
  2/ dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  3/ dotychczasowa naklejka kontrolna z hologramem (ppkt nie dotyczy zmiany tablic rejestracyjnych pojazdu i zmiany adresu lub siedziby przedsiębiorcy),
  4/ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  5/ potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca.

Opłaty  

1. Opłata za zmianę licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:
a) 2 - 15 lat - 20 zł;
b) 16 - 30 lat - 25 zł;
c) 31 - 50 lat - 30 zł.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł,
w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
3. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.krakow.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Podobne usługi  

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką