Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
Ujście, pl. Wiosny Ludów 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

zmiana uprawnienia (licencji) na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby/podmioty ubiegające się o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220)
Wymagane dokumenty  
  • 2) dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  • 3) wykaz pojazdów; potwierdzenie wniesienia opłaty,
  • 4) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
  • 1) Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata za zmianę licencji uzależniona jest od okresu na który została udzielona: a. od 2 - 15 lat - 20 zł b. powyżej 15 - do 30 lat - 25 zł c. powyżej 30 - do 50 lat - 30 zł Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. weryfikacja wniosku, 3. wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Usługa realizowana jest poprzez Platformę e-Usług Publicznych.

BIP  

https://bip.ujscie.pl

Telefon   +48 (67) 28 40 003, +48 (67) 28 40 013
Fax   +48 (67) 28 40 151
Słowa kluczowe   Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Podobne usługi  

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

zmiana uprawnienia (licencji) na wykonywanie transportu drogowego taksówką