Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów, którzy sprzedali pojazd

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa sprzedaży)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej , jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.
 • Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 • Dokument określający tożsamość:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
  b) przedstawiciela.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
Podobne usługi  

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego