Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wrocław (miasto), ul. Tadeusza Kościuszki 131
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele, przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
  • Minimum dwa egzemplarze dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji budynku sporządzonego przez osobę uprawnioną.
  • Kopia uprawnień budowlanych i wpisu do Izby Architektów/Inżynierów potwierdzone za zgodność,
  • Opis techniczny zawierający m.in. położenie budynku, jego klasyfikacja (jednorodzinny, określenie ilości kondygnacji, powierzchnia zabudowy, krótki opis konstrukcji, wyposażenie w instalację),
  • Wykazanie powierzchni poszczególnych lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi, - Wyliczenie udziału procentowego lokalu, - Mapka poglądowa z lokalizacją obiektu na działce - Inwentaryzacja budynku z zaznaczeniem kolorami lokali na poszczególnych kondygnacjach, - W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego.
  • Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez projektanta lub inwestora.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł - od wydania zaświadczenia o samodzielności każdego lokalu,
17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zaświadczenie o samodzielności lokalu
Podobne usługi  

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu