Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie wydaje konsul.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • dowód osobisty do wglądu
  • skrócony odpis aktu urodzenia (odpisu aktu urodzenia nie przedstawiają osoby, które urodziły się w Kętrzynie)
  • osoba rozwiedziona przedkłada ponadto odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego (odpisu nie składają osoby, które zawierały małżeństwo w Kętrzynie)
  • wdowiec/wdowa przedkłada ponadto odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (nie przedkładają odpisu osoby, których współmałżonek zmarł w Kętrzynie)
  • złożenie zapewnienia przed kierownikiem usc lub polskim konsulem o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
Czas realizacji  

Niezwłocznie lecz nie dłużej niż 7 dni

Opłaty  

Zaświadczenie – 38,00 zł opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia - Sąd Rejonowy w Kętrzynie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Podobne usługi  

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie wydaje konsul.