Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Stanu Cywilnego wniosku o zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa – osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński wypełniają w Urzędzie Stanu Cywilnego
  • Cudzoziemiec – składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ danego państwa albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu, odpis aktu urodzenia oraz tłumaczenie wymienionych dokumentów przez tłumacza przysięgłego
  • Panna i kawaler - odpis skrócony aktu urodzenia
  • Wdowa i wdowiec - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
  • Rozwiedziona i rozwiedziony - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa (z adnotacją o rozwodzie)
  • Cudzoziemiec – gdy zamieszkuje w Polsce na stałe lub czasowo, dłużej niż rok – paszport i kartę pobytu, gdy zamieszkuje czasowo – do roku – paszport i wizę, jeśli państwo obce nie jest objęte umową o ruchu bezwizowym
  • Obywatel Polski - dowód osobisty
Czas realizacji  

Termin zawarcia małżeństwa strony ustalają indywidualnie. Ustawowy termin na zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego wynosi miesiąc od daty złożenia dokumentów. Tylko w szczególnym przypadku termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłaty  

84 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem
Podobne usługi  

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Stanu Cywilnego wniosku o zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem