Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Usługa umożliwia uzyskanie zgody Wojewody na czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda właściwy

Kogo dotyczy  

Podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek kierownika podmiotu leczniczego o udzielenie zgody wojewody na zaprzestanie działalności, całkowicie lub częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, który zawiera: określenie przyczyny, proponowany okres (nie dłuższy niż 6 miesięcy) oraz zakres zaprzestania działalności
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10,00 zł
 • Dokument potwierdzający wyrażenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności wydany przez jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej (dotyczy podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej) lub rektora uczelni medycznej albo odpowiednio dyrektora CMKP (dotyczy podmiotów leczniczych utworzonych przez uczelnię medyczną)
Czas realizacji  

Wojewoda wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Opłata w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o wyrażeniu zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Tryb odwoławczy  

1. Od decyzji w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na czasowe zaprzestanie działalności służy odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem właściwego wojewody, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji w sprawie czasowego zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wyrażenie zgody na czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
 • w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
 • Podobne usługi  

  Czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

  Usługa umożliwia uzyskanie zgody Wojewody na czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.