Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. KANONICZA 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

1. Usługa umożliwia wysłanie do Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
2. W toku postępowania wymagane jest przeprowadzenie oględzin.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Opinia o stanie drzew/krzewów sporządzona przez osobę uprawnioną
 • Mapa (wyrys geodezyjny) terenu z zaznaczoną lokalizacją drzew/krzewów, odpowiadającą w/w wykazowi, albo rysunek wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku realizacji inwestycji dla której jest on wymagany, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1 - 4 i 10 oraz w art. 52 ust.1 pkt 1,3, 7, 8 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeśli zostało ono wydane
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń, jeżeli są planowane, w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania terenu oraz informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania sporządzony przez wykonawcę prac.
 • Dokumentacja fotograficzna wraz z opisem drzew/krzewów wnioskowanych do usunięcia.
 • Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela
 • Aktualny dokument stwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy tytułu do władania nieruchomością zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów - jeżeli wnioskodawca nie jest 3. właścicielem nieruchomości lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust 4 ustawy o ochronie przyrody.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

1. Opłaty w zależności od stanu drzewa – ustala się to w toku postępowania.
2. Jeśli drzewo jest obumarłe, zagraża bezpieczeństwu, prowadzone są prace pielęgnacyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytków, osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele nie związane z działalnością gospodarczą – opłat nie pobiera się.
3. Jeśli usunięcie drzew lub krzewów związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą nalicza się opłaty za korzystanie ze środowiska w zależności od gatunku drzewa i obwodu pnia.

Numer konta  

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Tytuł wpłaty  

opłata za pełnomocnictwo

Kwota (PLN)  

17,00

Miejsce składania dokumentów  

Kanonicza 24, 31-002 Kraków

Dni i godziny  
 • wtorek-piątek, 7:30-15:30
 • poniedziałek, 9:00-17:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie decyzji w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Transakcja
  Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   123708311
  Fax   146212820
  Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

  Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

  1. Usługa umożliwia wysłanie do Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
  2. W toku postępowania wymagane jest przeprowadzenie oględzin.