Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej (np. prezydent miasta, starosta)

Kogo dotyczy  

Obywatele i osoby prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokument określający tożsamość właściciela: 1. dla osoby fizycznej dowód osobisty, 2. dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 3. dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym. Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaścicieli - podpisane przez nich upoważnienie do załatwienia sprawy dla pełnomocnika.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej:
 • Dowód rejestracyjny - w przypadku utraty karty pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (w przypadku gdy wnioskującym jest nabywca pojazdu).
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana – w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł 2. Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. 2. Weryfikacja i ocena wniosku przez urząd. 3. Wydanie zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu
  Podobne usługi  

  Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu